Orderkvantiteter vid varierande efterfrågan
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Lämpligt stora orderkvantiteter vid lagerstyrning är bland annat beroende av efterfrå-gans storlek. Det innebär att det kan finnas anledning att vid säsongvarierande efterfrå-gan variera orderkvantiteterna i takt med den efterfrågevarierande efterfrågan. Med av-seende på resulterande lagerstyrningskostnader har tre olika sådana metoder jämförts med att använda en fast ekonomisk orderkvantitet. De tre metoderna är ekonomisk be-hovstäckningstid, att använda en ekonomisk orderkvantitet under högsäsong och en an-nan under lågsäsong respektive att uppdatera ekonomisk orderkvantitet vid varje be-ställningstillfälle. Jämförelserna har genomförts med hjälp av simulering. Olika efterfrågescenarier med olika stora säsongmässiga efterfrågevariationer, olika stora slumpmässiga överlagrade eftervariationer och olika stora orderkvantiteter har ingått i studien. Med utgångspunkt från de erhållna resultaten kan för praktiskt bruk följande allmänna rekommendationer formuleras. Oavsett säsongvariationernas storlek blir det ingen skillnad på lagerstyrningskostnader-na om man använder ekonomisk behovstäckningstid jämfört med att använda fast eko-nomisk orderkvantitet. Om säsongvariationerna är små eller måttliga, dvs då det högsta säsongindexet är mind-re än dubbelt så stort som det lägsta säsongindexet, finns det med avseende på lager-styrningskostnader ingen anledning att använda partiformningsmetoder som anpassar orderkvantiteterna till den säsongvarierande efterfrågan. Fast ekonomisk orderkvantitet ger lika bra resultat. Om säsongvariationerna är stora, dvs då det högsta säsongindexet är mer än dubbelt så stort som det lägsta säsongindexet, finns det med avseende på lagerstyrningskostnader anledning att använda endera av två olika partiformningsmetoder som anpassar order-kvantiteterna till den säsongvarierande efterfrågan. Både metoden att använda en eko-nomisk orderkvantitet under högsäsong och en annan under lågsäsong och metoden att vid varje ordertillfälle beräkna ekonomisk orderkvantitet baserat på den då framförva-rande efterfrågan ger signifikant lägre lagerstyrningskostnader jämfört med om fast ekonomisk orderkvantitet används. Hur stor skillnaderna blir beror på hur stora efterfrå-gevariationerna är. Värden från enstaka procent till mer än tio procent erhölls för de efterfrågefall som ingick i studien. Omräkningsmetoden ger något större skillnader i lagerstyrningskostnader än hög/lågsäsongsmetoden. Betydelsen av att anpassa orderkvantiteter till säsongvarierande efterfrågan minskar något om de överlagrade slumpmässiga efterfrågesvängningarna är stora. De blir också något mindre ju större orderkvantiteterna är.

Ekonomisk orderkavntitet

efterfrågan

behovstäckningstid

säsong

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Intern arbetsrapport

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13