Kapitalbindningsaspekter på val mellan cykelservice och fyllnadsgradsservice
Rapport, 2011

Cykelservice och fyllnadsgradsservice är de två vanligast använda typerna av servicenivå för dimensionering av säkerhetslager. Bortsett från vissa beräkningsmässiga nackdelar har fyllnadsgradsservice av flera skäl ansetts vara att föredra i litteraturen så väl som av användare. Inte minst gäller detta därför att fyllnadsgradsservice överensstämmer bättre med den orderradsservice som företag vanligtvis använder för mätning och uppföljning av verklig leveransförmåga samt för att fyllnadsgradsservice i motsats till cykelservice innebär att hänsyn tas till inleveranskvantiteter och därmed till antal potentiella bristtillfällen. Syftet med den studie som redovisas här har varit att också värdera de båda typerna av servicenivåer med avseende på den kapitalbindning i lager som de förorsakar. Utvärderingen har gjorts med hjälp av simulering baserat på artikeldata från fem olika fallföretag. Resultaten från studien visar klart att användning av cykelservice indirekt åstadkommer en differentiering som innebär att artiklar med höga priser får lägre servicenivåer än artiklar med låga priser och att artiklar med många kundorder per år och därmed lägre relativ efterfrågevariation får högre servicenivåer än artiklar med få order. De genom-förda simuleringarna visade också att denna differentiering leder till påtagligt lägre kapitalbindning för att uppnå en viss önskad orderradsservice till kund. För de studerade företagen blev kapitalbindningen i säkerhetslager mellan 15 och 42 % högre när fyllnadsgrad användes vid en orderradsservice på 96 %. Skillnaderna är i viss mån be-roende av hur hög den önskade orderradsservicen är. Studien visade dessutom, att även fyllnadsgradsservice med ABC-klassbaserad differentiering av servicenivåer ger högre kapitalbindning än cykelservice utan differentiering.

Kapitalbindning

lagerstyrning

servicenivå

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-06