Val av värde på dimensioneringsvariabler för bestämning av säkerhetslager för orderradsservice
Rapport, 2011

Studier har visat att metoder för dimensionering av säkerhetslager som bygger på antal dagars medelefterfrågan, procent av medelefterfrågan under ledtid, cykelservice eller bristkostnad leder till klart lägre kapitalbindning för att uppnå en viss önskad order-radsservice för en grupp av artiklar jämfört med om man använder fyllnadsgradsservice. Nackdelen med dessa metoder är emellertid att det inte finns något enkelt samband mellan respektive variabel och orderradsservice som motsvarar det som finns mellan fyllnadsgradsservice och orderradsservice. På grund detta föreligger svårigheter att sätta lämpliga värden på dimensioneringsvariabeln och det finns en uppenbar risk för att fördelarna med metoderna med avseende på kapitalbindning inte kommer att kunna realiseras. Syftet med den här studien var att utveckla ett iterativt tillvägagångssätt för att härleda teoretiska samband mellan värden på respektive dimensioneringsvariabel och fyllnads-gradservice så att den kan användas som hjälpmedel för att välja lämpliga variabelvär-den. Eftersom teoretiskt beräknad fyllnadsgradsservice skiljer sig från verkligt erhållen orderradsservice har dessutom simuleringar på efterfrågedata från tre företag genom-förts för att uppskatta hur stora dessa skillnader kan förväntas vara. Skillnaderna visade sig vara i stort sett desamma oberoende av företag och oberoende av dimensione-ringsmetod men variera med avseende på servicenivåns storlek. Ju högre servicenivå, desto mindre skillnader. En i praktiken användbar konverteringstabell har tagits fram. Den visar vilken fyllnadsgradsservice man måste utgå från i beräkningsmodellen för att få den orderradsservice man vill uppnå. De approximationer som gjorts vid beräkning av värdena i tabellen kan betraktas som acceptabla i relation till alla de övriga osäkerheter som är förknippade med bestämning av säkerhetslager.

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06