Byggherrerollen
Bok, 2012

Med denna bok vill författarna ge en grundläggande kunskap om byggherrerollen, dess villkor, dess funktion, dess betydelse och möjliga utveckling. Innehållet är i huvudsak strukturerat med hänsyn till byggprocessens förlopp och olika skeden. Boken innehåller redovisningar utifrån teoretiska och erfarenhetsbaserad kunskap kombinerad med olika exempel som illustrerar de förhållanden som beskrivs. Boken skildrar gängse tillvägagångssätt att initiera, driva och styra byggprojekt men tar också upp nya tankegångar och metoder utan att för den skull vara normativ. Med byggprojekt avses i denna bok företrädelsevis husbyggande. Det som sägs om husbyggande kan emellertid i huvudsak tillämpas inom anläggningsområdet. Dock har uppförande av anläggningar som väg och järnväg fått ett eget kapitel, inte minst på grund av Trafikverkets unika ställning som byggherre. I varje kapitel finns hänvisningar till litteratur, artiklar och hemsidor.

industriellt byggnade

tidiga skeden

samverkan

värden

mål och kravformulering

byggherre

förvaltning

upphandling

byggprocess

planering

Författare

Sven Fristedt

Chalmers, Arkitektur

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur

Stefan Sandesten

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

978-91-637-0547-2

Mer information

Skapat

2017-10-07