Silver i produktkedjan: Från konsumentvaror till avloppsslam
Rapport, 2012

Under senare år har ett antal nya produkter innehållande silver lanserats, till exempel sårvårdsprodukter, tvättmaskiner och textilier. Inte minst har mängden nanosilverpartiklar ökat kraftigt. När detta silver når avloppsreningsverken kan det dels påverka processerna i verken, men framför allt påverkas kvalitén på det slam som produceras. Syftet med detta projekt var, i korthet, att undersöka de viktiga produktkedjor som avslutas med att silver hamnar i svenska avloppsreningsverk och att därmed bidra till en bättre förståelse för problemet. Arbetet utfördes som ett examensarbete under 2011 av Derek Diener under handledning av Ulrika Palme på avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Studien stöttades med finansiering av Svenskt Vatten Utveckling, och med rådgivning från en referensgrupp bestående av representanter för Borås VA, Gryaab och Hammargårds ARV, vilka vi härmed vill tacka för det ekonomiska såväl som det kunskapsmässiga stöd vi fått. Vi vill även tacka alla de personer som bidragit med sin tid och sina kunskaper, tankar och åsikter i intervjuer, möten och enkäter. Denna rapport är en översatt och för Svenskt Vatten Utveckling anpassad version av Derek Dieners rapport ”Silver in the product stream: From consumer goods to sludge and water ecosystems with a focus on stakeholder positions”.

textiles

KemI

REVAQ

Silver

sludge

anti-odor

biocide

Författare

Derek Diener

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Ulrika Palme

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Vattenteknik

Annan naturresursteknik

Annan samhällsvetenskap

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07