Etablering av kombiterminaler
Rapport, 2007

Denna rapport är framtagen för Falköpings Kommun inom ramen för projektet SustAccess och behandlar processen att etablera kombiterminaler där lastbärare såsom ISO-containrar, semi-trailrar och växelflak lastas om mellan järnväg och landsväg. Den är en fortsättning och fördjupning av tidigare arbete inom SustAccess. Arbetet har finansierats av Europeiska Kommissionen genom programmet Interreg IIIB och av Västra Götalandsregionen och Falköpings Kommun samt av Banverket och Vägverket via FUD-centret Sir-C. Syftet med studien är att studera hur intermodala terminaler kan etableras. Särskilt belyses faktorer som påverkar huruvida etableringsprocessen är framgångsrik och den tid processen tar i anspråk. Den primära forskningsfrågan är således vilka faktorer som avgör hur lång tid ett etableringsprojekt tar. Tanken är att rapporten skall vara till hjälp för de aktörer som vill utveckla kombiterminaler. Utifrån teori om rationella val och tre fallstudier - Falköping, Jönköping och Nässjö – analyseras vilka faktorer som avgör hur lång tid en etableringsprocess tar i anspråk. De faktorer som identifierats är Lönsamhet, Finansiärer, Politisk entreprenör, Lokalisering Stor lokal transportköpare samt Banverket. Den första faktorn får nog bedömas som starkare än de andra. Det är förstås generellt så att investeringar som förväntas vara mycket lönsamma är enklare att driva igenom en beslutsprocess. Utifrån denna studie framgår det att en engagerad politisk entreprenör är vital för att etableringsprocessen skall framskrida, men de övriga faktorerna är svårare att rangordna.

kombiterminal

Aktör

kommun

etablering

intermodala transporter

Författare

Rickard Bergqvist

Göteborgs universitet

Gunnar Falkemark

Göteborgs universitet

Johan Woxenius

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Företagsekonomi

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Meddelande - Department of Logistics and Transportation, Chalmers University of Technology: 124

Mer information

Skapat

2017-10-07