Avveckla köp- och slängsamhället. Fem politiska styrmedel för ökad livslängd hos konsumentprodukter
Rapport, 2022

Avveckla slit-och-slängsamhället. Fem politiska styrmedel för ökad livslängd hos konsumentprodukter

Huvuddelen av all miljöpåverkan kan kopplas till konsumtionen och i takt med att reallönerna ökar så ökar också vår konsumtion – fler semesterresor, fler klädinköp, snabbare utbyte av produkter mot nyare versioner och så vidare. Denna utveckling hotar planetens tillstånd. I arbetet med FN:s hållbarhetsmål ligger de nordiska länderna högt i den allmänna rankingen, men när det gäller delmål 12 om hållbar konsumtion och produktion så står de nordiska länderna ut då de har hög resursförbrukning och avfallsgenerering per capita. Alltmer av miljöpåverkan från denna konsumtion uppstår i andra länder där importerade varor tillverkas, vilket innebär utmaningar för det svenska generationsmålet som understryker att miljöproblemen i Sverige ska lösas utan att öka miljöpåverkan utanför Sverige.

I rapporten kartläggs och diskuteras styrmedel som staten och andra offentliga aktörer skulle kunna införa för att stimulera en mer hållbar konsumtion. Fokus ligger på styrmedel som skulle kunna bidra till en ökad livslängd för den typ av konsumentprodukter som kallas sällanköpsvaror som t.ex. möbler, vitvaror, textilier, sport- & fritidsutrustning samt hemelektronik. Fem potentiella styrmedel har identifierats och beskrivits avseende bland annat praktisk utformning, potentiell miljönytta, kostnader, legala aspekter och eventuella målkonflikter. Utifrån rådande kunskapsläge har rekommendationer formulerats om vad offentliga aktörer skulle kunna göra för att öka takten i omställningen till en mer hållbar konsumtion.

De idéer på styrmedel som presenteras och diskuteras i denna rapport är följande:

·       Reparationscheckar och reparationsfonder

·       Information om livslängd och reparerbarhet

·       Minimikrav på reparerbarhet

·       Förbud mot kassering av oanvända produkter

·       Förbud mot planerat åldrande

Kartläggningen och analysen visar att det finns ett forskningsbehov om styrmedel för en mer hållbar konsumtion av sällanköpsvaror. Men, det bedöms finnas ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att omgående utreda och införa styrmedel för att öka livslängden hos sällanköpsvaror och därigenom minska konsumtionens miljö- och klimatpåverkan. Utmaningen är stor men det finns goda möjligheter att genom föreslagna styrmedel påverka utvecklingen i rätt riktning.

Förhoppningen är att bidra med kunskap som kan stimulera till ökat engagemang för hållbar konsumtion bland politiker, opinionsbildare m.fl. Rapporten kommer också att tas tillvara i fördjupade analyser inom olika myndigheter (inom ramen för det så kallade Miljömålsrådet) och i fortsatt forskning.

Författare

Carl Dalhammar

Cornelia Hartman

Jörgen Larsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Johan Jarelin

Leonidas Milios

Oksana Mont

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Statsvetenskap

ISBN

978-91-88041-38-8

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-08