Samhällsekonomisk analys av hydrogeologiska störningar i undermarksprojekt
Research Project, 2023 – 2026

Projektets syfte är att utveckla en metod för samhällsekonomisk analys av åtgärder för att motverka hydrogeologiska risker för störningar i byggprocessen i infrastrukturprojekt, där såväl interna projektekonomiska som externa konsekvenser i samhället inkluderas. Otillåtet inläckage av grundvatten till undermarkskonstruktion och resulterande grundvattensänkning är den vanligaste orsaken till störningar i byggprocessen och kan resultera i omfattande konsekvenser både internt för projektet (t.ex. förseningar och ökade åtgärdskostnader för t.ex. tätning) och externt för samhället (t.ex. trafikförseningar och olägenheter för boende). Risker för störningar uppskattas utifrån sannolikhetsbaserad analys av hydrogeologiska störningar och dess samhällsekonomiska konsekvenser. Nyttor i form av minskade samhällsekonomiska risker från riskreducerande åtgärder vägs mot åtgärdernas samhällsekonomiska kostnader med kostnads-nyttoanalys. Vidare undersöks vilka värden som på grund av kostnads-nyttoanalysens specifika konsekvensetiska utgångspunkter faller utanför analysen och som därför bör tas hänsyn till i en tolkning av analysens resultat. Detta ger grunden för ett strukturerat och transparent beslutsstöd som leder till mera hållbar och kostnadseffektiv hantering av hydrogeologiska risker än nuvarande standard. Projektet förväntas resultera i helt ny kunskap för hur samhällsekonomiska analyser av åtgärder för att minska risker för hydrogeologiska störningar ska genomföras.

Participants

Lars Rosen (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Funding

Formas

Project ID: 2022-01074
Funding Chalmers participation during 2023–2026

More information

Latest update

2023-01-10