Long-term performance monitoring of concrete structures using a novel graphene-based DURAble SENSor

Syfte och målsättning är att utveckla och undersöka grafenbaserade sensorer som är beständiga och långtidsstabila då de är ingjutna i betong. Sensorerna ska göra det möjligt att mäta betongens hårdnande och beständighetsegenskaper under bygg och driftskedet och hur dessa egenskaper förändras med tiden och av nedbrytning (t.ex. inträngning av klorider eller koldioxid). Intentionen är att sensorerna ska registerar resistivitet och dielektriska egenskaper eftersom detta har en mycket stark koppling till betongens strukturutveckling.

Participants

Sotirios Grammatikos (contact)

Doktor at Building Technology

Johan Liu

Professor at Microtechnology and Nanoscience (MC2), Electronics Materials and Systems

Collaborations

SHT Smart High-Tech

Göteborg, Sweden

Thomas Concrete Group

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2016

More information

Latest update

2017-02-06