Driving Innovation through a higher purpose
Research Project, 2016 – 2018

Syfte och mål

Forskare har visat att organisationer med ett tydligt syfte är mer framgångsrika än sina konkurrenter. Organisationer möter nu ett ökande behov av att hantera och genomföra transformation i allt högre takt, inte minst driven av digitalisering. Hypotesen är att organisationens transformativa förmåga kan utvecklas och förbättras genom att använda syfte som hävstång. Således syftar detta projekt till att genom tre parallella men separata pilotprojekt hos tre företag, utveckla och testa en metod, ett verktyg eller en process för att hantera och driva innovation.

Förväntade effekter och resultat

Metod/verktyg/process for att driva innovativa/entreprenöriella initiativ via ett högre syfte har utvecklats och testats i deltagande företag, vilka har utvecklat sin förmåga att driva sådana initiativ - Den medverkande intermediären har utvecklat förmåga att stödja andra organisationers innovativa aktiviteter baserat på den utvecklade metoden, och har med framgång skapat en modell för detta som är attraktiv för andra klienter och som verkar finansiellt uthållig - Den akademiska parten har utvecklat sin förmåga att utveckla forskningsresultat till organisatorisk praktik

Planerat upplägg och genomförande

Målet är att ha en enkel process för att strukturerat kunna utveckla metoder. Projektet kommer att bygga på intervjuer i företagen, och metodarbete, både genom översikter av tidigare arbete, och workshops i vilka vi försöker att utveckla modeller tillsammans med medverkande företag. Därefter kommer vi att testa modellerna i piloter i de medverkande företagen (var för sig) och sedan utvärdera och kodifiera.

Participants

Tobias Fredberg (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Flemming Norrgren

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Johanna Pregmark

Chalmers, Technology Management and Economics, Entrepreneurship and Strategy

Collaborations

Axel Johnson AB

Stockholm, Sweden

Elanders AB

Mölnycke, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Truepoint Sweden AB

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-04538
Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2019-09-11