Projekt Järpen, riskvärdering enligt SCORE
Research Project, 2015 – 2016

Denna studie har gjorts inom ramen för forskningsprojektet SAFIRE ((Sustainability Assessment For Improved Remediation Efficiency). SAFIRE-projektets övergripande syfte är att utvärdera hur hållbarhetsbedömningar kan förbättra effektiviteten i efterbehandlingar (EBH) av förorenade områden i Sverige. Som metod för att utföra hållbarhetsbedömningar av EBH-åtgärder används SCORE (Sustainable Choice Of REmediation), vilken utvecklats vid Chalmers tekniska högskola. SCORE är en metod för s.k. multi-kriterieanalys (MKA) där EBH-åtgärder utvärderas med avseende på en uppsättning miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier. SCORE är avsett att tillämpas i den s.k. riskvärderingen i EBHprojekt, där olika åtgärdsalternativ utvärderas för att avgöra vilken åtgärd som är lämpligast att utföra för att uppnå projektets mål. I SAFIRE-projektet genomförs ett antal fallstudier och Järpens industriområde utgör en av dessa. Syftet med fallstudierna är dels att genomföra hållbarhetsbedömningar med SCORE i pågående verkliga projekt i avsikt att få ett relevant underlag för forskningsprojektet, dels att ge EBH-projekten ett fördjupat underlag för riskvärderingen av åtgärdsalternativ. Järpens industriområde är påverkat av industriverksamheter sedan 1880-talet. Dagens föroreningskällor inom området är fyllnadsmassor av bland annat kisaska, som föreligger både ytligt och på större djup. Förhöjda föroreningshalter över riktvärden har uppmätts i jord, grundvatten, ytvatten och sediment. Metaller som förekommer i jord med förhöjda halter är: arsenik, kadmium, koppar, bly och zink. Spridningsvägar som identifierats är via grundvatten, ytavrinning, erosion/ras/skred, samt damning. Skyddsobjekt är ytvatten (Järpströmmen och sjön Liten), sediment- och ytvattenlevande organismer, samt människor (arbetande och tillfälliga besökande). Markmiljön har bedömts ha ett begränsat skyddsvärde, alternativt helt sakna skyddsvärde, p.g.a. mycket begränsade förutsättningar i marken för marklevande organismer i den framtida användningen av området som industrimark. Huvudman för efterbehandlingsåtgärderna i Järpens industriområde är Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). I projektledningen ingår representanter för SGU och Åre kommun.

Participants

Lars Rosen (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Jenny Norrman

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Yevheniya Volchko

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Collaborations

Åre kommun

Åre, Sweden

Funding

Geological Survey of Sweden (SGU)

Project ID: 15-88068/4
Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2017-02-23