LCA as a tool for the development of energy-efficient future cars
Research Project, 2017 – 2024

Bilindustrin har länge fokuserat på att minska koldioxidutsläpp genom att effektivisera drivlina, minska förluster och göra viktbesparingar. En omfattande teknikutveckling mot elektrifierad framdrift pågår, samtidigt som utveckling av autonom körning och användning av lättviktsmaterial pågår. Dessa trender förändrar förutsättningarna för miljöarbete inom fordonssektorn genom att miljöpåverkan förskjuts från drift till andra livscykelfaser och genom att fordonen får ett ökat innehåll av s.k. kritiska och knappa material.

Livscykelanalys (LCA) kan användas för att kvantifiera fordons miljö- och resurspåverkan i alla led ”vagga-till-grav” och länka påverkan från specifika delsystem och komponenter till ett visst skede av fordonets livscykel. LCA är emellertid mycket dataintensivt och det råder generellt brist på bra och verifierat dataunderlag. Projektet syftar till att identifiera de komponenter och delsystem i fordonen som har den största miljöbelastningen för att därefter söka vägar att adressera miljöpåverkan genom kravsättningsarbete i produktutvecklingen. Som ett led i arbetet undersöks hur internt tillgänglig materialdata kan kombineras med andra datakällor för ett robust dataunderlag.

Projektresultaten avses föras in i Volvo Cars arbete med kravsättning för framtida bilar. Syftet är att möta Volvo Cars långsiktiga miljöstrategi relaterat till miljöpåverkan och resursförbrukning, genom att påverka det tekniska utvecklingsarbetet inom Volvo Cars och hos dess underleverantörer.

Projektet bidrar också till utvecklingen av LCA i sig genom att ett i flera avseenden nytt tillämpningsområde, kravsättning, utforskas. Vidare förväntas projektet leda till LCA-studier inom fordonsområdet med generellt bättre kvalitet, genom nya strategier för dataförsörjning.

Projektet kommer att genomföras i form av ett industridoktorandprojekt i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Volvo Cars.

Participants

Björn Sandén (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Felipe Bitencourt de Oliveira

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Anders Nordelöf

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 44438-1
Funding Chalmers participation during 2017–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2022-01-21