LCA som ett verktyg för utveckling av framtida energieffektivare bilar
Forskningsprojekt , 2017 – 2024

Bilindustrin har länge fokuserat på att minska koldioxidutsläpp genom att effektivisera drivlina, minska förluster och göra viktbesparingar. En omfattande teknikutveckling mot elektrifierad framdrift pågår, samtidigt som utveckling av autonom körning och användning av lättviktsmaterial pågår. Dessa trender förändrar förutsättningarna för miljöarbete inom fordonssektorn genom att miljöpåverkan förskjuts från drift till andra livscykelfaser och genom att fordonen får ett ökat innehåll av s.k. kritiska och knappa material.

Livscykelanalys (LCA) kan användas för att kvantifiera fordons miljö- och resurspåverkan i alla led ”vagga-till-grav” och länka påverkan från specifika delsystem och komponenter till ett visst skede av fordonets livscykel. LCA är emellertid mycket dataintensivt och det råder generellt brist på bra och verifierat dataunderlag. Projektet syftar till att identifiera de komponenter och delsystem i fordonen som har den största miljöbelastningen för att därefter söka vägar att adressera miljöpåverkan genom kravsättningsarbete i produktutvecklingen. Som ett led i arbetet undersöks hur internt tillgänglig materialdata kan kombineras med andra datakällor för ett robust dataunderlag.

Projektresultaten avses föras in i Volvo Cars arbete med kravsättning för framtida bilar. Syftet är att möta Volvo Cars långsiktiga miljöstrategi relaterat till miljöpåverkan och resursförbrukning, genom att påverka det tekniska utvecklingsarbetet inom Volvo Cars och hos dess underleverantörer.

Projektet bidrar också till utvecklingen av LCA i sig genom att ett i flera avseenden nytt tillämpningsområde, kravsättning, utforskas. Vidare förväntas projektet leda till LCA-studier inom fordonsområdet med generellt bättre kvalitet, genom nya strategier för dataförsörjning.

Projektet kommer att genomföras i form av ett industridoktorandprojekt i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och Volvo Cars.

Deltagare

Björn Sandén (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Felipe Bitencourt de Oliveira

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Anders Nordelöf

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Anne-Marie Tillman

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44438-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-21