Mot en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård
Research Project , 2010 – 2013

Regionalt cancercentrum (RCC) Väst har tagit fram en strategi för utveckling av den regionala cancervården i västra Sverige. Planen innefattar bl.a. utveckling avseende primär prevention, vårdprocesser, kunskapsstyrning, patientfokuserad klinisk FoU, palliativ vård och omhändertagande av canceröverlevare. En mycket central del i detta arbete är att skapa patientfokuserade, sammanhållna regionala vårdprocesser för patienter med tumörsjukdomar, där RCC Väst driver och leder arbetet. För detta ändamål har regionala processägare utsetts för en rad olika cancersjukdomar. Processägarna har ett uppdrag vad avser utveckling, uppföljning, kunskapsbildning och spridning inom respektive process, men också mellan processerna samt till andra intressenter inom hälso- och sjukvården.

Det dominerande syftet med den regionala cancervårdsstrategin är med andra ord att, utifrån ett patientperspektiv, utveckla effektiva, kundorienterade vårdprocesser, men också att samtidigt generera, dela och sprida ny kunskap som kan bidra till utvecklingen av andra vårdprocesser. I projektet samarbetar CHI med RCC Väst för att skapa förutsättningar för gemensam kunskapsutveckling och kunskapsspridning längs cancervårdsprocesserna. Ansatsen förväntas accelerera utvecklingen av för patienter och anhöriga värdeskapande, sammanhållna och effektiva vårdprocesser.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Senior Lecturer at Quality Sciences

Tony Huzzard

Gästprofessor at Quality Sciences

Svante Lifvergren

Tillfällig förlängning at Quality Sciences

Funding

Regional Cancer Centre West

Project ID: 100930
Funding Chalmers participation during 2010–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Project Web Page at Chalmers

http://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/pa...

Latest update

2017-01-02