Produktionsrelaterade systemstudier
Report, 2006

I denna rapport, Produktionsrelaterade systemstudier – flexibla el- och värmesystem, har kortfattat ett antal områden som kan tänkas få betydelse för utvecklingen av de svenska el- och värmeförsörjningssystemen analyserats. Målet har varit att ge en bakgrundsbeskrivning av ett antal tekniska och teknisk-ekonomiska områden som kommer att påverkas av och/eller påverka framtida el- och värmeförsörjning. Författarna har utgått från de övergripande frågorna, såsom försörjningstrygghet i en avreglerad marknad och energisektorns miljöpåverkan speciellt med avseende på klimatpåverkan. Systemgränsen runt el- och värmesektorn har avsiktligt dragits mycket brett så att också bebyggelse- och industrisektorerna är inkluderade, eftersom dessa är de klart dominerande sektorerna både med avseende på elanvändning och med total energianvändning. Avsikten med detta har varit att peka på den stora betydelse som ändrade energiefterfrågemönster inom bebyggelsesektorn och än annan syn på industrisektorn, inte bara som energianvändare utan också delvis som energileverantör, kan få för det framtida el- och värmeförsörjningssystemet. Studien behandlar produktionsrelaterade elsystemfrågor, men med ett perspektiv av interaktion mellan tillgång och efterfrågan. Ett stort antal tillförseltekniker och –system har kort berörts. Vissa av dessa dominerar systemet idag, andra kan tänkas få en inte oväsentlig betydelse i framtida system. Genomgående trycks på behovet av en integrerad analys där hänsyn tas till samspel mellan tillförsel och användning, mellan teknik och ekonomi, mellan kort och lång sikt, mellan el och värme och även transporter, för att uppnå en högre verkningsgrad och därmed minskad miljöbelastning. Verkningsgraden har betraktats utgående från ett systemperspektiv snarare än från ett anläggnings-perspektiv. Slutsatsen av analysen är att det fortfarande finns ett antal markanta kunskapsluckor, och att dessa framför allt finns på systemnivå i samspelet, eller det möjliga samspelet, mellan ovan nämnda områden; tillförsel och användning; el, värme och transporter; samt betydelsen för försörjningssystemet av förväntade ändringar med tiden av såväl el- och värmeefterfrågan, som av tillgängliga tekniska lösningar.

Author

Erik Ahlgren

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Chalmers Energy Centre (CEC)

Thore Berntsson

Industrial Energy Systems and Technologies

Chalmers Energy Centre (CEC)

Ola Carlson

Chalmers, Energy and Environment, Electric Power Engineering

Chalmers Energy Centre (CEC)

Per Fahlén

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Chalmers Energy Centre (CEC)

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Chemical Engineering

Other Environmental Engineering

Building Technologies

More information

Created

10/7/2017