Produktionsrelaterade systemstudier
Rapport, 2006

I denna rapport, Produktionsrelaterade systemstudier – flexibla el- och värmesystem, har kortfattat ett antal områden som kan tänkas få betydelse för utvecklingen av de svenska el- och värmeförsörjningssystemen analyserats. Målet har varit att ge en bakgrundsbeskrivning av ett antal tekniska och teknisk-ekonomiska områden som kommer att påverkas av och/eller påverka framtida el- och värmeförsörjning. Författarna har utgått från de övergripande frågorna, såsom försörjningstrygghet i en avreglerad marknad och energisektorns miljöpåverkan speciellt med avseende på klimatpåverkan. Systemgränsen runt el- och värmesektorn har avsiktligt dragits mycket brett så att också bebyggelse- och industrisektorerna är inkluderade, eftersom dessa är de klart dominerande sektorerna både med avseende på elanvändning och med total energianvändning. Avsikten med detta har varit att peka på den stora betydelse som ändrade energiefterfrågemönster inom bebyggelsesektorn och än annan syn på industrisektorn, inte bara som energianvändare utan också delvis som energileverantör, kan få för det framtida el- och värmeförsörjningssystemet. Studien behandlar produktionsrelaterade elsystemfrågor, men med ett perspektiv av interaktion mellan tillgång och efterfrågan. Ett stort antal tillförseltekniker och –system har kort berörts. Vissa av dessa dominerar systemet idag, andra kan tänkas få en inte oväsentlig betydelse i framtida system. Genomgående trycks på behovet av en integrerad analys där hänsyn tas till samspel mellan tillförsel och användning, mellan teknik och ekonomi, mellan kort och lång sikt, mellan el och värme och även transporter, för att uppnå en högre verkningsgrad och därmed minskad miljöbelastning. Verkningsgraden har betraktats utgående från ett systemperspektiv snarare än från ett anläggnings-perspektiv. Slutsatsen av analysen är att det fortfarande finns ett antal markanta kunskapsluckor, och att dessa framför allt finns på systemnivå i samspelet, eller det möjliga samspelet, mellan ovan nämnda områden; tillförsel och användning; el, värme och transporter; samt betydelsen för försörjningssystemet av förväntade ändringar med tiden av såväl el- och värmeefterfrågan, som av tillgängliga tekniska lösningar.

Författare

Erik Ahlgren

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Thore Berntsson

Industriella energisystem och tekniker

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ola Carlson

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Per Fahlén

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Kemiteknik

Annan naturresursteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07