Upphandling och kvalitet – går bra kvalitet att upphandla?
Book chapter, 2019

Kvalitet är för många ett svårt begrepp som kommit att spela en stor roll i såväl privata som offentliga organisationer. Att varor och tjänster håller en bra kvalitet är viktigt bland annat på grund av att kvalitet kan ses som ett konkurrensmedel. Det innebär att privata och offentliga organisationer ställs inför olika utmaningar när varor och tjänster som upphandlas ska ha en bra och en hög kvalitet. Kvalitet är dessutom ett begrepp som har intresserat forskare i decennier, genom att försöka förstå detta multidimensionella begrepp, vad som karaktäriserar kvalitet, hur kvalitet definieras, hur kvalitet mäts, hur implementering av kvalitet sker för att ta några exempel. Kvalitet har studerats från olika perspektiv och inom olika discipliner, vilket kommer att belysas i detta kapitel för att skapa en förståelse för vad kvalitet är och hur
kvalitet kan upphandlas. Kapitlet syftar inte till att vara heltäckande, istället är målet att väcka tankar och reflektioner kring de utmaningar och den komplexa situation som offentliga organisationer ställs inför när varor och tjänster upphandlas och när det skall ske med bra kvalitet eller att varan och tjänsten skall hålla en bra kvalitet.1 Kapitlet beskriver och diskuterar varför kvalitet är viktigt, vad kvalitet är, hur kvalitet kan mätas och vilka utmaningar upphandlande organisationer ställs inför. Därutöver, handlar kapitlet om att sammanfatta relevant forskning i relation till kvalitet i upphandlingar.

vård och omsorg

kvalitetsutveckling

verksamhetsutveckling

upphandling

kvalitet

Author

Carolina Camén

Karlstad University

Henrik Eriksson

Centre for Healthcare Improvement (CHI)

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Upphandlad - Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

105-137
978-91-87003-28-8 (ISBN)

Quality and procurement of elderly care

Swedish institute for quality (SIQ) (SQMA-projekt), 2017-04-01 -- 2019-12-31.

Subject Categories

Public Administration Studies

Embedded Systems

Fish and Wildlife Management

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

More information

Latest update

2/17/2022