Upphandling och kvalitet – går bra kvalitet att upphandla?
Kapitel i bok, 2019

Kvalitet är för många ett svårt begrepp som kommit att spela en stor roll i såväl privata som offentliga organisationer. Att varor och tjänster håller en bra kvalitet är viktigt bland annat på grund av att kvalitet kan ses som ett konkurrensmedel. Det innebär att privata och offentliga organisationer ställs inför olika utmaningar när varor och tjänster som upphandlas ska ha en bra och en hög kvalitet. Kvalitet är dessutom ett begrepp som har intresserat forskare i decennier, genom att försöka förstå detta multidimensionella begrepp, vad som karaktäriserar kvalitet, hur kvalitet definieras, hur kvalitet mäts, hur implementering av kvalitet sker för att ta några exempel. Kvalitet har studerats från olika perspektiv och inom olika discipliner, vilket kommer att belysas i detta kapitel för att skapa en förståelse för vad kvalitet är och hur
kvalitet kan upphandlas. Kapitlet syftar inte till att vara heltäckande, istället är målet att väcka tankar och reflektioner kring de utmaningar och den komplexa situation som offentliga organisationer ställs inför när varor och tjänster upphandlas och när det skall ske med bra kvalitet eller att varan och tjänsten skall hålla en bra kvalitet.1 Kapitlet beskriver och diskuterar varför kvalitet är viktigt, vad kvalitet är, hur kvalitet kan mätas och vilka utmaningar upphandlande organisationer ställs inför. Därutöver, handlar kapitlet om att sammanfatta relevant forskning i relation till kvalitet i upphandlingar.

vård och omsorg

kvalitetsutveckling

verksamhetsutveckling

upphandling

kvalitet

Författare

Carolina Camén

Karlstads universitet

Henrik Eriksson

Centre for Healthcare Improvement (CHI)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Upphandlad - Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg

105-137
978-91-87003-28-8 (ISBN)

Kvalitet vid upphandling av äldreomsorg

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) (SQMA-projekt), 2017-04-01 -- 2019-12-31.

Ämneskategorier

Studier av offentlig förvaltning

Inbäddad systemteknik

Vilt- och fiskeförvaltning

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-17