Kvalitet vid upphandling av äldreomsorg
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Upphandling av äldreomsorg i Sverige är starkt präglat av en statisk syn på kvalitet. Förfrågningsunderlagen i upphandlingar innehåller ofta flera hundra detaljerade ska-krav som är svåra att följa upp och inte utgör ett tillräckligt underlag för förbättringar under avtalsperioden. SIQ utvecklade 2014-2015 på uppdrag av Svenskt Näringsliv en dynamisk kvalitetsmodell för äldreomsorg. Kvalitetsmodellen kan användas i upphandlingen och i utvecklat partnerskap mellan kommun och vårdföretag för att följa upp och förbättra kvaliteten under hela avtalsperioden. 

Forskningsprojektet kommer att bestå av tre faser: (1) Utbildning i kvalitetsmodellen och dess metodik; (2) Upphandling; och (3) Utveckling av partnerskap. Projektet kommer att pågå under tre år (2017-2019). Tre kommuner och ett vårdföretag medverkar: Västerås Stad, Örebro kommun, Linköpings kommun och Attendo.

Deltagare

Sara Dahlin (kontakt)

Projektassistent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Henrik Eriksson

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Finansiering

Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)

Projekt-id: SQMA-projekt
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-02-21