Fordonsrörelsereglering med hjälp av datadriven varierande vägfriktionskarta
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Syfte och mål: I detta projekt kommer metoder att hantera fordonstrafiksäkerhetsproblem pga. variation av vägfriktion att utvecklas. Detta inkluderar först vägfriktionsuppskattning och prediktion, ang. variation, osäkerhet, noggrannhet och förtroende. För det andra kommer vi att utforska användningen av denna information i de avancerade fordonets rörelseregleringsfunktioner som hjälper föraren, manuellt eller autonomt, för att anpassa körningen på ett säkert och icke-påträngande sätt.
Detta ska bidra till förbättrad prestanda för aktiva säkerhets- och autopilotsystem ombord. Förväntade effekter och resultat: Detta projekt syftar till att få ny kunskap som kommer att överbrygga klyftan mellan friktionsuppskattning och optimal fordonsrörelse, så att kvalitetsmåtten på friktionsinformation blir relevanta för fordonsstyrning. Baserat på kunskapen kommer vi att leverera algoritmer och verktyg som nya eller förbättrade förarassistanssystem och autonoma körfunktioner kan baseras på. Målet är att kunna minska 50% av alla dödsolyckor som inträffat på grund av förarens felbedömning av låg vägsfriktion. Upplägg och genomförande: Vägfriktionsmätningar kommer att förvärvas och antecknas vid olika väg- och väderförhållanden för datadriven metodutveckling vid vägfriktionsuppskattning. Friktionskarta kriterier ska vara input till friktionsuppskattning. Rörelseplanering och kontroll startar när friktionsuppskattning uppnås vid dess första applikationsstatus. Simuleringsmiljön kommer att utvecklas när friktionskartan definieras. Fordonstestning är planerad för att verifiera styrdesignen med den integrerade algoritmen för rörelseplanering, som syftar till en demo på provbanan.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Mats Jonasson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Hasith Karunasekera

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Konstantinos-Ektor Karyotakis

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2020-05169
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-01-18