Flermålsdetektion i digital radar
Forskningsprojekt, 2022 – 2023

Syfte och mål
Digitaliseringen har förändrat hur en modern radar kan konstrueras. Gränssnitten mellan digitala och analoga signaler har flyttat sig närmare antennerna, har högre samplingsfrekvens och fler kanaler finns tillgängliga. De framtida utmaningarna är att utveckla bearbetningsalgoritmer som utnyttjar den extra flexibiliteten. Nya akademiska resultat inom signalbehandling ses som nyckelkomponenter i utvecklingen av algoritmerna för framtidens radar. Mobilitetskomponenten i detta projekt kommer att ge en direkt väg att överföra akademisk kunskap till branschen.

Förväntade effekter och resultat
Projektet kommer att bidra till att påskynda Saabs utvecklingen av effektiva metoder för detektering av flera tätt placerade mål. Detta bidrar också till att öka Saabs konkurrenskraft på den internationella marknaden. Mobiliteten från akademi till industri kommer att ge unika möjligheter att få djupare insikter i de industriella utmaningar som kommer att vara viktiga för att skapa framtida akademiska utbildningar och forskningsprogram samt att ge Saab direkt tillgång till den senaste akademiska utvecklingen inom området för signalbehandling och detektion.

Planerat upplägg och genomförande
I detta projekt kommer vi att utforska problemet med detektering av flera mål i radar tillämpningar som är industriellt relevanta för Saab. Projektet kommer att baseras på tre kärnaktiviteter med tillhörande kunskapsöverföring. För det första kommer vi bygga kunskap om hur prestanda i flermålsfallet ska bedömas. För det andra kommer nya algoritmer från den senaste akademiska litteraturen att utvärderas. Slutligen kommer en uppsättning kandidatalgoritmer att implementeras i mjukvara för ett prototypradarsystem och utvärderas på data som samlats in i scenarier med flera mål.

Deltagare

Tomas McKelvey (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Patrik Dammert

Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik

Samarbetspartners

Saab

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2022-03116
Finansierar Chalmers deltagande under 2022–2023

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: SM22-0021
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2023-09-14