Giftfria och Effektiva fartygsSkrov (GES)
Forskningsprojekt, 2023 – 2026

Bottenfärger som innehåller och läcker koppar är det vanligaste sättet att förhindra påväxt på fartygsskrov. De resulterande kopparutsläppen kan dock allvarligt påverka marina ekosystem och vår forskning har visat att bottenfärger står för en tredjedel av all tillförsel av koppar till Östersjön. Enligt en nyligen genomförd global studie av Environmental Action, beställd av Europeiska kommissionen, är färger som används inom den maritima sektorn även en av de största källorna av mikroplaster till den marina miljön och vattendrag (0,8 Mt/år). Alternativa (kopparfria) färger finns men dessa kan också läcka skadliga ämnen såsom andra biocider än koppar, mikroplaster och persistenta ämnen som PFAS. Hittills har ingen miljökonsekvensbedömning utförts för dessa alternativa färger, vilket gör det svårt för beslutsfattare och slutanvändare att övergå till mer hållbara antifoulingmetoder. I detta projekt kommer fält- och labbstudier, samt modellering att användas för att undersöka vatten- och luftemissioner relaterade till användningen av olika bottenfärger i europeiska vatten i jämförelse med konventionella kopparfärger. Det huvudsakliga syftet med projektet är att ta fram underlag för att fastställa vilken bottenfärg som utgör det mest hållbara alternativet till kopparfärg för fartyg som färdas eller har sin hemvist i europeiska vatten.

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Peiyu Hou

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 2023/33687
Finansierar Chalmers deltagande under 2023–2026

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2024-04-10