Hur kan Design Thinking bidra till innovationsarbete i svenska företag
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Projektets syfte är att utveckla praktiskt tillämpbar kunskap om implementering av Design thinking i svenska företag. Detta åstadkoms genom att 1) utveckla kompetens om implementering av Design thinking hos Ericsson; 2) stötta 5-7 svenska företag som vill testa innovationsansatsen; 3) sprida kunskap från internationella erfarenheter; samt 4) utveckla ett ramverk som kan stötta implementeringen av Design thinking. Forskningssyftet är att utveckla kunskap om managementkoncept såsom Design thinking och hur de kan testas och implementeras i företag i Sverige. För Ericsson ligger nyttan såväl i det konkreta stödet till Innova Squad, som i den direkta kunskapsöverföringen från forskargruppen och i stödet kring att reflektera över Ericssons egna erfarenheter från ett flerårigt initiativ. Ericsson är också ett företag som ofta hanterar nya management koncept så det finns även en nytta i att fundera över hur man på ett generellt plan kan hantera och kombinera olika managementkoncept. För företagen i DT PLayground kommer projektet att ha direkt påverkan genom upplevelsebaserad kunskapsöverföring till de deltagande företagen

Deltagare

Maria Elmquist (kontakt)

Prefekt vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Lisa Carlgren

Doktorand vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Ingo Rauth

Projektassistent vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Stiftelsen IMIT

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06