MiljöGIS (geografiska informationssystem) för byggnadsbestånd och urbana strukturer: etapp II
Forskningsprojekt , 2011 – 2014

Ansökan avser en förlängning av tekn. dr. Liane Thuvanders period som forskarassistent vid Chalmers tekniska högskola, institutionen för arkitektur. I bilaga E redovisas uppnådda resultat av etapp I. Syftet med projektet är att vidareutveckla forskningen om byggnadsbeståndsmodellering och att utveckla tid-rum-GIS-applikationer för urbana bebyggelsestrukturer. Projektet fokuserar på datafångst, dvs uppbyggnaden av EBSIS-databasen och visualisering av generella och miljörelaterade byggnadsdata. Datafångsten utförs genom fältstudier av byggnader i Göteborg och analyser av flygbilder kombinerad med arkivstudier och statistik. Visualiseringsstrategier utvecklas för att bl a stödja kommunikation av miljödata samt ge ett bättre beslutsunderlag för en hållbar förvaltning och utveckling av befintlig bebyggelse. Förväntade resultat är en databasprototyp och ett analys- och simuleringsverktyg med hög visualiseringsgrad för forskare och aktörer i byggsektorn. Förutom forskningsaktiviteter är integrationen i pågående forskning och undervisning på Chalmers en viktig del. Det samlade resultatet från perioden som forskarassistent kommer även att utgöra grund för en kommande docentprövning.

Relaterade projekt

Scanning Lab,

ReBo Strategier för integrerad hållbar renovering av bostadsbestånd - fokus på perioden 'folkhemmet' (1940-60)

Deltagare

Liane Thuvander (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturens teori och metod

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-08-23