Testbädd för hydrokemiska metallåtervinningsprocesser i pilotskala
Forskningsprojekt, 2012 – 2014

Syfte och mål
Syftet med detta projekt är att skapa en multiindustriell testbädd för hydrokemiska processer, främst för återvinning. Detta är dock inte det enda syftet. Vi kommer också att samla företag intresserade av hydrokemisk processering till en referensgrupp som också får tillgång till testbädden och kan komma med förslag på processer som kan testas. Detta sker efter att de först har utvecklats i forskningsmiljö. Processerna som testas skall hålla mycket hög standard vad gäller både ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förväntade effekter och resultat Vid projektet avslutning kommer vi att ha skapat en testbädd för utprovande av hydrokemiska återvinningsprocesser. Under projektets gång kommer två, på Chalmers utvecklade processer, att ha testats i halvindustriell skala. I nuläget är den enda industriparnern StenaMetall men vi avser att vid projetets slut ha minst ytterligare fyra partners. Vidare kommer vi då att ha skapat en nationell referensgrupp med deltagare från bidragande företag för fortsatt utveckling av hållbara hydrokemiska processer både för återvinning och utvinning av metaller och andra ämnen, som t.ex. fosfor. Planerat upplägg och genomförande Projektet kommer att genomföras som ett eller flera post doktorala arbeten. Tidigt i projektet kommer nödvändig utrustning att beställas för att placeras i lämplig lokal, antingen på Chalmers eller Stena Metall. Naturligtvs är projektet öppet för alla intresserade företag att delta oavsett var utrustningen fysiskt står placerad. Två olika, tidigare utvecklade, processer kommer att testas i större skala, med riktigt grundmaterial.Det material från vilket metallerna kommer att återvinnas kommer först att lakas i lämplig kemi för att sedan separeras i rena materialströmmar.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Kärnkemi

Martina Petranikova

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material

Britt-Marie Steenari

Kärnkemi

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-04047
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-07-10