Analys av hur en renodlad beställarroll påverkar anläggningsbranschen
Forskningsprojekt , 2013

Initiativet en Renodlad beställare syftar till att nuvarande förhållningssätt i Trafikverket ska förändras mot att i större utsträckning beställa funktionalitet istället för färdiga tekniska lösningar. Detta ska ge möjligheter till ökad produktivitet, större innovationsgrad och högre effektivitet i anläggningsbranschen då leverantörerna genom detta får möjlighet att ta ett större ansvar för innehållet i sina leveranser. Det medför att Trafikverket kan uppnå bättre resultat, måluppfyllelse och samhällsnytta för skattemedlen och generera mer nytta för kunderna. Samtidigt har Trafikverket som landets största beställare inom anläggningsbranschen också ett ansvar för hur anläggningsbranschen utvecklas. Med anledning av ovan nämnda genomfördes en förstudie: Syftet med uppdraget var att beskriva och öka förståelsen för hur Trafikverkets inriktning mot att vara En renodlad beställare:

• har påverkat anläggningsbranschen hittills.

• bedöms påverka branschens utveckling framöver.

Förstudien har skapat en översiktlig insikt i hur renodlad beställarroll påverkat branschen hittills och hur branschen bedöms påverkas framöver. Det finns enbart indikationer vad det gäller ovan nämnda. Rapporten utgör enbart en förstudie. Det har presenterats ett flertal slutsatser och rekommendationer till fortsatt forskning som Trafikverket behöver utvärdera och ta ställning till.

Deltagare

Anna Kadefors (kontakt)

Gästprofessor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-08