Hållbar bostadskvalitet som prioritet i strategier för livskvalitet: Situationer av boende, åldrande och hälsovård i transdisciplinär samverkan. AIDAH Projekt 2015-2017
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

Projektet utforskar relationen mellan boendets yttringar i olika livsskeden - från det enskilda boendet över vård/boendet för äldre till vård i sjukhusmiljöer. Utmaningar inom respektive sammanhang möts med en bred strategi som utvecklar: 1. bostaden och det långsiktiga kvarboendet. 2. goda bostads- och vårdkvaliteter i hållbara hemmiljöer och 3. hälsofrämjande, läkande och ändamålsenliga vårdmiljöer. Betydande samhälleliga vinster kan uppnås ur social, ekonomisk och hållbarhetssynpunkt samt livskvalitet genom att på detta sätt se boende och vård som ett kontinuum av olika livssituationer med olika rumsliga behov. Samtidigt kan bättre arbetsmiljö erbjudas personal som arbetar med vård i hemmet och på institutioner. Forskningen bedrivs i tre samordnade projektgrupper: WP#1 Bostadsformer; genomför en omfattande analys av rumsliga egenskaper i bostadsproduktion på lokal nivå 1992-2015 med fokus på villkor för kvarboendeprincipen i ett längre tidsrum för att nå bättre kunskap om ny bostadsutformning och anpassning till befintlig. WP#2 Åldrande; studerar fysiska villkor för vård och omsorg av äldre i hemförhållanden med målet att observera hinder och möjligheter i upplevelser och genomförandet av vårdinsatser. WP#3 Läkande arkitektur; utvecklar evidensbaserad kunskap om hur den byggda miljön kan stödja hälsa, välbefinnande, personcentrerad vård, teamarbete och självomsorg i nya sjukvårdssituationer.

Deltagare

Sten Gromark (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Finansiering

Formas

Projekt-id: 249-2015-158
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-06-15