Gräsbaserad effektiv nötkreatursproduktion - effekter på ekosystemtjänster och ekonomi
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

En stor del av jordbruksmarken används till foderproduktion för nötkreatur. Denna markanvändning är viktig för ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Igenväxning av värdefulla betesmark är en realitet.
Konsumentintresset växer för mjölk och nötkött som är producerat med miljövänliga metoder och ökad djurvälfärd; dessa två aspekter leder ofta till gräsbaserade produktionssystem med stor betesdrift.

Fortsätter denna trend kan en stor del av nötkreaturen i framtiden hållas i miljöcertifierade system som till stor del är gräsbaserade.
Detta projekt analyserar effekter på ekonomi och ekosystemtjänster av en nötkreatursproduktion som i hög grad baseras på gräs och bete. Markanvändning och ekonomi är i fokus och ekosystemtjänster kopplade till markanvändning kvantifieras. Genom två workshops i samarbete med branschen diskuteras scenarier för en framtida gräsbaserad produktion och hur miljöstöd kan designas för att främja
mjölk-och nötköttsproduktion som ger god hållbarhet.

Deltagare

Christel Cederberg (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-02-22