Hinder och drivkrafter för BIM i medelstora entreprenadföretag
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Under senare år har det inom samhällsbyggnadssektorn förts en diskussion om att BIM (byggnadsinformationsmodellering) kan utveckla och effektivisera sektorn, genom att till exempel beställare börjar ställa krav på BIM som en del av projektleveransen.

Idag använder de större entreprenadföretagen BIM i varierande omfattning under byggprocessen, men hur BIM-användningen ser ut bland medelstora entreprenadföretag är mindre känt.

Syftet med projektet var att undersöka vilka hinder och drivkrafter för BIM-användningen som medelstora entreprenadföretag upplever, samt förekomst och omfattning av BIM-användningen i dessa företag. Projektets övergripande mål var att visa på hur upplevda hinder för BIM-användningen kan överbryggas för öka företagens beredskap inför framtida beställarkrav på BIM.

Den klart starkaste drivkraften för att använda BIM är att företagen upplever att de kan hänga med i den tekniska utvecklingen, medan man inte lika starkt upplevde att BIM är en strategiskt viktig fråga. Användningen av BIM för visualisering upplevdes som den främsta nyttan och var även det vanligaste användningsområdet. I likhet med företagsledningen ansåg tjänstemännen att BIM hjälpte företaget att hänga med i den tekniska utvecklingen, samt att BIM kan ge företaget en ökad konkurrenskraft.

Avsaknaden av beställarkrav på BIM och höga investeringar i hård- och mjukvara upplevdes som de största hindren. Den omedelbara slutsatsen är att de största upplevda hindren ligger utanför de medelstora entreprenadföretagens kontroll och diskussionen om kommande beställarkrav på BIM har inte satt något större avtryck i företagens verksamhet. En annan slutsats är att icke-användarföretagen väntar på att någon annan skall kräva att de använder BIM, medan företagen som har använt BIM gör det för att de ser fördelar i sin egen verksamhet.

Deltagare

Petra Bosch (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Anders Isaksson

Universitetslektor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Innovation and R&D Management

Samarbetspartners

Sveriges byggindustrier (BI)

Stockholm, Sweden

Tekniska högskolan i Jönköping

Jönköping, Sweden

Finansiering

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-08-14