Belagda värmeväxlare som självrengörande produktgaskondensorer
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

Kontrollerad kylning av produktgasen från en ångblåst förgasare är utmanande på grund av den överhängande risken för tjärbeläggningar på värmeväxlarytorna. För att undvika detta använder man idag normalt en skrubber, vilket orsakar energiförluster då kondensvärmet endast blir tillgängligt i lösningsmedlet vid låga temperaturer. En mer resurs- och energieffektiv process skulle vara möjlig om produktgasen gick att kyla i en värmeväxlare som kan motstå tjärbeläggningarna.

I detta projekt kommer vi att belägga en värmeväxlare med en starkt hydrofil yta, så att den väts väl av den kondenserade ångan. Då tjärorna i princip är opolära löser de sig inte i vattenfilmen och man erhåller en självrengörande produktgaskondensor. Experiment och beräkningar kommer att kombineras för att närmare undersöka funktionen och optimera designen av värmeväxlaren. Beräkningar av detta slag har mycket stor potential i den framtida utvecklingen av energieffektiviserade processer baserade på nano-modifierade ytor.

Deltagare

Henrik Ström (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Dario Maggiolo

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Srdjan Sasic

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Martin Seemann

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Henrik Thunman

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Alfa Laval Lund AB

Lund, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 42206-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-18