Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Sjöfarten behöver införa alternativa drivmedel för att minska sin miljö- och klimatpåverkan både på kort och lång sikt. Det finns ett behov av mer kunskap om alternativa drivmedel från ett sjöfartsperspektiv. Projektets övergripande syfte är att analysera de förnybara drivmedlens roll inom sjöfartssektorn och bidra med beslutsunderlag kring val av förnybara bränslen till berörd industri, politiker, myndigheter och andra intressenter. Projektet inkluderar (i) en kunskapssammanställning kring alternativa marina drivmedel, (ii) en analys av faktorer som påverkar val av drivmedel inom sjöfarten, (iii) en multikriterieanalys av utvalda alternativa marina drivmedel och (iv) kunskapsspridning bland annat genom involvering av sjöfartsaktörer, vetenskaplig publicering och internationell forskningssamverkan.

Deltagare

Maria Grahn (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Selma Brynolf

Forskare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Ulrika Lundqvist

Biträdande professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-07