ASTA – roles, rights n'duties
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektet fokuserar på att förstå ledning och ledningspraktiker i framväxande former av inter-organisatoriskt samarbete. Det har sin empiriska bas i etableringen av ASTAZero, en öppen miljö för forskning och testning inom trafik- och fordonssäkerhet. Projektet adresserar specifikt frågan kring rollfördlening (rättigheter och skyldigheter) och hur ledarskap kan utövas i en sådan komplex miljö.

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter från forskare och utövare är det tydligt att det finns en bristande förståelse för de processer och aktiviteter som krävs för att kunna delta i öppen innovation i praktiken. Komplexiteten i innovationsprocessen ökar med antalet samarbetsdeltagare, och ledningen av öppna innovationsprocesser och hanteringen av de olika gränssnitt som finns mellan deltagande organisationer och individer är centrala utmaningar. Ledning av öppen innovation innebär att orkestrera komplexa, sociala processer, där interaktion mellan olika aktörer skapar ny kunskap och nya affärsmöjligheter och hållbara lösningar kan uppdagas.

Projektet är baserat på en aktionsforskningslogik, vilket innebär ett nära samarbete mellan forskare och deltagande organisationer. Det anses vara en lämplig metodik för att förstå fenomen i praktiken.

Deltagare

Susanne Ollila (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Anna Yström

Senior forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

AstaZero AB

Sandhult, Sweden

Finansiering

AstaZero AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-08