Resursåterföring från avlopp till jordbruk: kartläggning av ansatser som är både möjliga och önskvärda
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Intresset för att återföra resurser från sanitära system till jordbruk har under de senaste åren ökat och särskild uppmärksamhet har ägnats åt fosforåtervinning i befintliga avloppssystem. Den framtida önskvärdheten av sådana vattenburna lösningar har dock ifrågasatts och nya sanitära koncept och systemkomponenter utvecklas på flera håll. Dessutom bör framtida jordbrukssystem regenerera snarare än utarma jord och mark.

Detta forskningsprojekt undersöker på vilket sätt framtida sanitära system kan bäst stödja jordbrukssystem som syftar till att regenerera jord och mark. Projektet syftar till att ge beslutsfattare ett bättre underlag för att förstå: (a) preferenser och antaganden som ligger till grund för olika tekniska lösningar som återför resurser från toalett till jordbruk, (b) olika bedömningsverktyg som används för att välja en lämplig strategi mot bättre resursåterföring, och (c) de perspektiv på sammanhang mellan avlopp och jordbruk som är förknippade med dessa lösningar och verktyg.

Projektet genomförs i samarbete med forskare på University of British Columbia (UBC) och det schweiziska vattenforskningsinstitutet Eawag.

Deltagare

Robin Harder (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Samarbetspartners

Eawag - Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology

Dübendorf, Switzerland

University of British Columbia (UBC)

Vancouver, Canada

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-21