Utnyttjande av förnyelsebar biomassa och restmaterial för tillverkning av miljövänliga biobaserade kompositer
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Utnyttjande av förnyelsebar biomassa och restmaterial för tillverkning av miljövänliga biobaserade kompositer
Skogens produkter och andra biobaserade råvaror ingår i jordens naturliga kretslopp och finns i begränsad mängd. Mot bakgrund av att jordens befolkning ständigt ökar kommer vi i framtiden att få en brist på biobaserade råvaror. För att uppnå och behålla dagens levnadsstandard för fler människor i världen måste vi säkra ett långsiktigt hållbart flöde på råvaror. Ökad återvinning är ett led i ett cirkulärt samhälle där råvaran utnyttjas under en längre period innan den når sin slutanvändning. Vi vill öka användningsgraden av fiber från uttjänta produkter genom utveckling av två nya biokompositer. Den ena avsedd för byggnadssektorn (träfiberbaserade byggelement) och den andra för möbel- och snickeriindustrin (träfiberbaserade skivor). Materialet hämtas från rivningsvirke, uttjänta möbler, tidningar och även andra biobaserade produkter som t.ex. textilfiber från bildäck. I dag eldas en stor del av dessa produkter i värmeverk, medan andra deponeras på kommunala avfallstippar. Träfiberbaserade byggelement kommer att tillverkas av återvunnet fiber, flis och textilier. Tillverkningen kommer att ske genom enkel mekanisk bearbetning där billiga vattenlösliga bindemedel kommer att användas, exempelvis restaska från bioenergianläggningar. Träkompositerna för möbeltillverkning kommer att tillverkas med nya biobaserade bindemedel och tillsatser för att underlätta kompositens återvinning och miljöprofil, exempelvis kommer undvikas. De specifika målen är att: (a) kartlägga egenskaper och mängder av potentiella biobaserade råvaror och restmaterial (b) visa optimal beredning av material för hållbara förädlade produkter (c) visa produktexempel på labb och industriellt producerade biokompositer för möbler och konstruktion (d) initiering av nya vägar för biobaserade råvaror och restprodukter (e) visa möjligheten att tillverka innovativa miljöeffektiva produkter och sprida resultaten till forskarvärlden och näringslivet.

Deltagare

Carl-Eric Hagentoft (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Samarbetspartners

Aristotelio Panepistimio Thessalonikis

Thessaloniki, Greece

Georg-August-Universität Göttingen

Gottingen, Germany

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-23