Samhällsekonomiska besparingar genom riskanalys för fartygskollisioner med transportinfrastruktur
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Vid infrastrukturprojekt görs riskanalyser, vilka ger underlag till projektering vid byggnation eller underhåll. För maritima transportinfrastrukturprojekt, såsom broar, är en central del i riskanalysen sannolikheten och konsekvensen av kollisioner mellan fartyg och infrastruktur. Kostnaden för byggnation av broar kan uppgå till miljardbelopp och upp till tiotals miljoner i underhåll för större broar per underhållstillfälle. Dessutom kan feldimensionering leda till att broar rasar vid kollision med fartyg med dödsolyckor som konsekvens. Således är det mycket viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att broar är korrekt dimensionerade för att stå emot kollisioner med fartyg. 

Dagens metoder för riskanalys vid kollision mellan fartyg och maritim infrastruktur är gamla och bygger på inexakt data på en väldigt generell (internationell) nivå. Dock har digitaliseringen som sker skapat en möjlighet att få exakt data för fartygstrafik för ett givet geografiskt område. Genom AIS-data (avseende fartygstyp, hastighet, riktning etc.), som blir Big Data vid lagring, kan fartygsrörelser kring en bro studeras och framtida fartygsrörelser kring planerade broar kartläggas med Monte Carlo simuleringar. Detta gör det möjligt att kvantifiera sannolikheten för kollision och hur stora kollisionskrafterna blir. Målet med det föreslagna projektet är således att ta fram en metod för att kvantifiera risk och inverkan av fartygskollisioner för att bättre dimensionera- och motivera underhåll av transportinfrastruktur. Projekt har sin utgångspunkt i upplevda behov hos svenska och norska transportmyndigheter, och kommer genomföras som ett industridoktorand-projekt hos SSPA Sweden AB, med stöd av Trafikverket, Statens Vegvesen och Chalmers.

Deltagare

Jonas Ringsberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Samarbetspartners

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-04767
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/S...

Senast uppdaterat

2018-03-20