CONSTRUCTIVATE. Hur kan hanteringen av bygg- och rivningsavfall förbättras?
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Constructivate är en del i forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop II. Projektet letar vägar för effektivare återvinning av bygg- och rivningsavfall.

Byggsektorn står för Sveriges, efter gruvnäringens, största avfallsmängder – omkring åtta miljoner ton per år. Bara hälften återvinns. Att det rör sig om blandade material, ofta med oklar sammansättning, är en del av förklaringen.

Grundfrågan är hur man kan skapa bättre ordning för att effektivare ta tillvara material. Projektet jobbar tvärvetenskapligt och över flera sektorer. 

Målet är inte bara att hitta tekniska lösningar utan också att kartlägga hinder och möjligheter.  Lagstiftningen och regelverket kan behöva ses över med fokus på återvinning. Samma sak gäller hur logistik och affärsmodeller är utformade.

Två materialströmmar har redan identifierats som extra intressanta att följa: Betong och plast. Betong och cement eftersom det utgör en så stor del av det samlade avfallet. Plastmaterial för att de återvinns i så liten utsträckning i dag.

Deltagare

Petra Bosch (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

Chalmers Industriteknik (CIT)

Projekt-id: projekt160026
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06