Möjligheter att bereda stadsnära förorenad mark för biobaserad produktion
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Formas skriver i sin utlysning att utgångspunkten för en cirkulär ekonomi är att allt material ska ingå i biologiska eller tekniska kretslopp, där centrala komponenter är återanvändning och återvinning. En biobaserad ekonomi kan ses som en naturlig del av, och en förutsättning för, en cirkulär ekonomi. Den stora delen av en bio-baserad produktion kommer av naturliga skäl att ske utanför städerna, men trots det finns det starka argument för att inkludera stadsnära områden i en biobaserad cirkulär ekonomi. Sådana argument är t ex att kunna utnyttja stadens restprodukter i odlingar och nyttan av kortare avstånd till konsumenter, men inte minst det pedagogiska värdet av att kunna visa upp fördelarna av en bio-baserad ekonomi för stora delar av befolkningen som idag bor i städer.

Det finns också många studier som visar på positiva sociala och hälsomässiga effekter av odling i städer. Det sker idag fortfarande en inflyttning till städerna vilket stadigt ökar efterfrågan på markresurser i stadsområden. Att bygga tätt i städer är en förutsättning för att inte använda markresurser som bättre används för andra ändamål än byggande, men en viktig fråga är också att återanvända redan exploaterad mark i städerna. Detta utgör en stor markresurs, men dessa områden har ofta problem med mark- och vattenföroreningar och är potentiella föroreningskällor i staden. Där markvärdet är högt, återförs dessa markresurser till aktiv användning genom saneringar med höga kostnader och korta ledtider, men där markvärdet är lägre riskerar dessa områden ligga outnyttjade under lång tid. Behandlingsmetoder som minskar riskerna för föroreningsspridning till människor och miljö och samtidigt har möjlighet att förbättra jordens kvalité för att kunna odla har potential att återföra dessa områden till värdefull användning och bidra till en bio-baserad cirkulär ekonomi. Olika typer av metoder där man använder växter, bakterier och svampar är metoder som inte ger någon negativ påverkan genom att förbruka energi och naturresurser, och som till och med kan använda sig av biologiska restmaterial från staden. En nyckelfråga för att främja en bio-baserad cirkulär ekonomi i städerna, d v s ökad produktion av mat, biomassa, energigrödor och andra biobaserade produkter, är säker återanvändning av dessa områden på kort och lång sikt.

Detta projekt vill undersöka möjligheterna att återanvända redan exploaterad men idag outnyttjad mark i städer för bio-baserad produktion. De frågor projektet avser att titta på rör både planering (vilka områden passar för vilken typ av bio-baserad produktion, idag, imorgon och på längre sikt utifrån stadens behov och utifrån områdets förutsättningar?), teknik (vilka metoder kan fungera för att reducera risker med föroreningar och hur skall man utvärdera vilka som fungerar?), men även att titta på vilka drivkrafter och intressen som finns i praktiken för att kunna införa bio-baserad produktion i områden som idag är outnyttjade.

Deltagare

Jenny Norrman (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Marco Adelfio

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Shaswati Chowdhury

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Yevheniya Volchko

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Formas

Projekt-id: FR-2017/0007
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-15