Idéburet offentligt partnerskap (IOP) - framgångsfaktorer och utmaningar
Forskningsprojekt , 2018

OP Ensamkommandes nuvarande dynamik samt dess politiska och institutionella kontext erbjuder nu en utmärkt möjlighet att studera om och hur de mellan partnerna utarbetade tillitsrelationerna kan fortleva partnerskapets anpassning till ny politisk verklighet under partnerskapets avvecklingsfas under våren 2018. En fortsatt studie på IOP Ensamkommande under dess sista fas bidrar till en bättre förståelse av samverkansmodellens hållbarhet och värde för dess deltagare. Detta är särskilt aktuellt i en kontext där partnerskap som modell for sociala satsningar grundas främst i lokala drivkrafter och politiska viljan snarare än gynnsamma juridiska förutsättningar. För att fullfölja följeforskningsuppdraget behöver vi samla in empiriskt material i form av primär- och sekundärdata som belyser avvecklingsprocesser av olika partnerskapsgemensamma tjänster och strukturer och möjligen partnerskapets övergång till nya samverkansprocesser. Materialinsamlingen sker i form av intervjuer med partnerskapets organisationer och dess representanter inom partssammansatta samverkansstrukturer samt den politiska ledningen i kommunen. Om möjligheten ges avser följeforskarna nyttja de kvarvarande observationstillfällen i partssammansatta strukturer. Uppdraget kommer att resultera i en kortare tilläggsrapport till rapporten ”Utmaningar och Framgångsfaktorer för att Initiera, Genomföra och Anpassa ett Idéburet Offentligt Partnerskap: Ett kunskapsunderlag från följeforskning av IOP Ensamkommande i Göteborg 2016-2017”.

Deltagare

Henrik Eriksson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

Bräcke diakoni

Solna, Sweden

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-05636
Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-16