Lokförarsimulering som verktyg för att reducera järnvägens partikelemissioner
Forskningsprojekt , 2018

Sverige står inför stora kapacitetshöjande åtgärder och utbyggnation av sitt järnvägsnät. Denna genomförbarhetsstudie utgör ett tvärvetenskapligt samarbete mellan tre forskningsinstitut (VTI, Chalmers tekniska högskola och RISE) samt en blockbromstillverkare (Wabtec). Seniora forskare inom numerisk modellering av friktionsbromsar respektive luftpartiklars hälsopåverkan kombineras med expertis inom tågförarsimulering, för att tillsammans minska järnvägens miljö- och hälsoeffekter inför det framtida ökade transportarbetet. Innehållet i den aktuella genomförbarhetsstudien syftar till att förbereda och skapa bästa förutsättningar för ett efterföljande forsknings- och innovationsprojekt (FoI-projekt).

Exempel på möjlig inriktning för denna kommande ansökan är utvecklingen av nya riktlinjer vid banprojektering för reducerat hjul- och spårslitage, minskade partikel- och bulleremissioner, samt minskad hälsopåverkan från skapade slitagepartiklar. VTIs tågsimulator vidareutvecklas med ny funktionalitet för att uppskatta slitaget på bromsblock och hjullöpbanor orsakat under bromsning. Sambandet mellan hastighetsregleringar och slitagemängder är en central del av projektet. Varande del av en genomförbarhetsstudie, förbereds även implementeringen av en modell för prediktering av slitagepartikelemissioner, där vidare undersökningar vid behov genomförs som del av det efterföljande FoI-projektet. En separat studie utförs för att undersöka blockbromsningens inverkan på slitaget i hjulrälkontakten. Denna del i genomförbarhetsstudien syftar till att belysa förarbeteendets inverkan på nedbrytningen av spåret inför en kommande ansökan till ett FoI-projekt

Deltagare

Anders Ekberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Tore V Vernersson

vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-12