Analys och optimering av marina propulsionssystem – del 2
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Vid designen av ett marint propulsionssystem finns ett antal interaktionseffekter att ta hänsyn till. Dessa utgörs både av förluster och av vinster och för att uppnå optimal verkningsgrad måste dessa balanseras på bästa sätt. Idag görs inte detta i tillräcklig grad utan optimering görs ofta för varje delkomponent för sig. Orsaken är delvis marknaden, men grundar sig också i bristande förståelse av vissa samband; framför allt då dagens utvärderingsmetoder är baserade på modellskaledata och inte i korrekta förhållanden i fullskala. Det bedöms finnas en stor potential, kring 10 % eller mer, till minskad bränsleförbrukning baserat på en bättre, mer komplett, systembetraktelse. Syftet med detta projekt är att kartlägga dessa systemeffekter och förbättra förståelsen för dem, samt att demonstrera hur detta kan användas för att uppnå energibesparingar både vid nybyggnation och uppgraderingar av fartyg.

Deltagare

Rickard Bensow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Jennie Andersson

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Arash Eslamdoost

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Marin teknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 38849-2
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Kongsberg Hydrodynamic Research Centre

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-24