Modellering av krackning i grund orsakad av klimatändring
Forskningsprojekt , 2019 – 2022

Den globala uppvärmningen orsakar accelererad uttorkning och progressiv sprickbildning av torrskorpan hos lerjord. Dessa uttorkningssprickor påverkar starkt stabiliteten hos sluttningar och vägbankar. Det är därför av stor samhällsnytta och ekonomiskt värde att utveckla innovativa tekniker som gör det möjligt att bättre förstå uttorkningsprickning och att bedöma risken för att den orsakar haverier hos strukturer.I detta projekt etablerar vi en innovativ numerisk flerskalig simuleringsteknik som kan beskriva såväl initiering som förgrening av sprickor. En rad nya laboratorieexperiment kommer att utföras och resultat kommer att användas för att kalibrera och validera den numeriska modellen.

Beräkningsbaserad homogenisering kommer att användas för att prediktera torrskorpans makroskopiska egenskaper under torkningsprocessen, och även användas för att förutsäga risken för brott i vägbankar och sluttningar.Det huvudsakliga bidraget hos de nyutvecklade simuleringsverktygen är att de kan användas som ett beräkningseffektivt "virtuellt laboratorium" för bedömning av stabilitet hos vägbankar och sluttningar under förändrade miljö- och klimatvillkor. Resultatet av detta projekt kommer därför att vara av högt värde för att kunna allokera offentliga medel för att minska påverkan av klimatförändringar på ett effektivt sätt.

Deltagare

Ralf Jänicke (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Ritukesh Bharali

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Jelke Dijkstra

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Minna Karstunen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Fredrik Larsson

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-01249
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2021

Computational homogenisation of phase-field fracture

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-28