Skadeverkan mot byggnad av markvibrationer från sprängning
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Vid sprängning i berg uppstår det en omgivningspåverkan i form av markvibrationer, som i sin tur kan ge skador hos närliggande byggnader. För att minska risken för sådana skador införs restriktioner på berguttagets framdrivning, t.ex. på val av metod eller hur snabbt denna tillåts ske. I Svensk Standard anges riktlinjer för tillåtna vibrationsvärden för att undvika skador på byggnader och konstruktioner. Dessa riktlinjer anses vara föråldrade och kritik har framförts om deras giltighet. Det finns i branschen en önskan att uppdatera den Svenska Standarden baserat på mer moderna rön. För att åstadkomma detta måste en bättre förståelse fås för den teoretiska bakgrunden till vad det är som gör att vibrationer orsakar skador i en byggnad samt vilken effekt olika typer av parametrar har på skaderisken i en belastad struktur.

Projektet syftar till att ge en djupare fysikalisk förståelse för kopplingen mellan markvibrationer och skador i konstruktioner.  I förlängningen förväntas detta bidra till en revidering av Svensk Standards riktlinjer avseende sprängningsinducerade vibrationer i byggnader. Med ökad kunskap förbättras möjligheten till mer tillförlitliga prediktionsmöjligheter om skaderisk vid markvibrationer vid sprängning, vilket i sin tur leder till en mer effektiv framdrift som möjliggör både ekonomiska och miljömässiga besparingar.

 

Deltagare

Peter Folkow (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Lars-Olof Dahlström

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Morgan Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Joosef Leppänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2019/52900
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-01