Skadeverkan mot byggnad av mark-vibrationer från sprängning
Rapport, 2021

Vid sprängningsarbete uppstår en omgivningspåverkan i form av markvibrationer som kan ge upphov till skador hos närliggande byggnader och konstruktioner. I dagens svenska vibrationsstandard anges riktlinjer för tillåtna vibra­tionsvärden för att undvika skador på olika typer av byggnader och byggnadsmaterial. Dessa riktlinjer är i huvud­sak baserade på arbete utfört under 1940 till 1960-talet och beror av faktorer såsom t.ex. avstånd och grundförhållanden. Det vetenskapliga stödet är dock svagt, och kritik har framförts att givna riktlinjer i flera fall bedöms vara alltför konservativa. Med anledning av detta finns det i branschen en önskan att modernisera den nationella standarden. För att kunna göra detta finns det dock ett behov av att bättre förstå den teoretiska bakgrunden till hur olika vibrationsfaktorer påverkar skadebilden i en byggnad samt vilken effekt olika typer av parametrar har på skaderisken.

Denna förstudie behandlar modellering av markvibrationer från sprängning och dess inverkan på närliggande byggnader. Arbetet omfattar dels att studera vilka markvibrationer som genereras från sprängning (lastresponsen), och dels hur dessa vibrationer påverkar angränsande byggnader (strukturresponsen). I projektet studeras inverkan på skaderisken från olika parametrar kopplade till lastens, markens och byggnadens egenskaper.

Ett ytterligare syfte med förstudien är att utifrån numerisk modellering närmare stu­dera de riktlinjer för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader som formuleras i Svensk Standard, samt i någon mån också relatera resultaten till standarder i andra länder. Projektet syftar således till att ge en djupare förståelse för kopplingen mellan mark- och strukturvibrationer, och hur detta i sin tur relaterar till skador i konstruktioner. Genom att belysa hur olika fenomen, och samspelet dem emellan, inverkar på skaderisken hos en vibrationsutsatt byggnad kan sådana modeller utgöra en viktig grundsten för en framtida revidering av Svensk Standard.

skadeverkan

sprängning

markvibrationer

strukturrespons

lastrespons

Svensk Standard

Författare

Peter Folkow

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Dynamik

Morgan Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Joosef Leppänen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Skadeverkan mot byggnad av markvibrationer från sprängning

Trafikverket, 2019-09-01 -- 2020-08-31.

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: 2021:1

Utgivare

Konstruktionsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-16