Utveckling av ett protokoll för riskbedömning av potentiellt miljöfarliga vrak i skandinaviska vatten
Forskningsprojekt , 2009 – 2013

Utefter den svenska kusten finns ca 700 potentiellt miljöfarliga vrak, vilka kan utgöra allvarliga miljöhot eftersom de kan innehålla stora mängder olja som förr eller senare kommer ut i den marina miljön då vraken fortsätter att rosta sönder. Idag finns det utvecklade saneringstekniker för att tömma vrak på olja, men kostnaderna för dylika operationer är mycket höga. Oftast finns det ingen ägare som kan ställas ansvarig för vraken. Istället är det sannolikt staten som i slutändan får betala för kostnaderna kring dessa vrak. För att  minimera dessa kostnader är det mycket viktigt att utveckla en metod som möjliggör robusta, objektiva riskanalyser av vraken. Förutom att verifiera huruvida ett specifikt vrak utgör en potentiell miljöfara eller inte, kan riskbedömningen ligga till grund för upprättande av en inbördes prioriteringsordning avseende sanering av vraken. Kostnaderna för att sanera vraken jämförs ofta mot sannolika kostnader för ett plötsligt större utsläpp om inga åtgärder vidtas. Potentiella kostnader förknippade med långsamma, mer eller mindre kontinuerliga läckage tas vanligtvis ingen hänsyn till. Det föreslagna projektet avser att undersöka ekotoxikologiska effekter av långsamma läckage som pågått under en längre tid och därigenom bygga en plattform för framtida miljöekonomiska analyser av de socioekonomiska kostnaderna i form av förlorade ekosystemtjänster. Projektet kommer att baseras på två in-situ studier av vraken efter S/S Skytteren and S/S Westfahlen.

Deltagare

Ida-Maja Hassellöv (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Greg Morrison

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Lars Rosen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2008-1510
Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-13