Avancerade gröna tak med optimal mikrostrukturdesign: ett genombrott i hanteringen av vattenkvantitet och - kvalitet i urbana miljöer
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Globala klimattrender indikerar en ökning av såväl extrem som total årlig nederbörd på de norra breddgraderna, vilket kommer få stor påverkan på livskvaliteten i tätbefolkade urbana miljöer i Skandinavien. Samtidigt finns ett stort behov av att öka kvaliteten på stormvatten. I detta scenario är två målsättningar av största vikt för framtida utveckling av samhällen i urbana
miljöer: (1) en effektiv hantering av vattenkvantitet vid regn för att minimera risken för översvämning, och (2) en optimal styrning av vattenkvalitet som innefattar effektiva sätt att förhindra förorening av vatten på grund av daglig nederbörd och urbant stormvatten. Gröna tak kan spela en central roll i att uppnå denna tudelade målsättning genom att reglera nederbördsavrinning och transport av stormvattenburna föroreningar. Det är dock fortfarande
inte känt hur ett grönt tak optimalt bör designas för att erhålla avancerade egenskaper, i termer av såväl vatten- som föroreningsretention. För att möjliggöra sådana avancerade designkoncept behöver det gröna takets funktion styras och optimeras på mikroskopisk nivå. I detta projekt kommer vi att kombinera mikroskopiska numeriska beräkningar och experimentell analys för att möjliggöra avancerad design av gröna tak, genom ett innovativt
”botten-upp”-angreppssätt: det gröna takets mikrostruktur kommer att skräddarsys i syfte att erhålla de önskade makroskopiska egenskaperna för optimal hantering av vattenkvantitet och -kvalitet i urbana miljöer.

Deltagare

Dario Maggiolo (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Oskar Modin

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsteknologi

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2019-01261_3
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-08-15