På väg mot ett klimatneutralt långväga resande 2045 - teknik, resmönster, höghöjdseffekter
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Syfte och mål: Syftet med detta projekt är (1) att visa på lösningar som kan göra utvecklingen inom sektorn långväga resande förenlig med klimatmålen och (2) analysera styrmedelskombinationer (sekvenser) som kan realisera en sådan utveckling. Då det är angeläget att snabbt minska klimatpåverkan ligger fokus på lösningar/styrmedel som kan ge effekt inom 10-25 år, men som samtidigt är kompatibla med långsiktigt hållbara utvecklingsvägar. Vi kommer att utveckla policyrelevant beslutsunderlag som vi kommer att lägga stor vikt vid att föra ut till beslutsfattare och i samhällsdebatten. Förväntade effekter och resultat: Utsläppen från sektorn långväga resande uppgår till ca 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav flyget står för 10 miljoner ton. Resultaten från detta projekt kommer bland annat innefatta rekommendationer kring infrastruktur, teknik- och bränsleval samt val av färdmedel. Analys av styrmedelspaket utgör också ett viktigt resultat. Projektets resultat, och kommunikationen av dessa, förväntas ge ett signifikant bidrag till att det långväga resandets klimatpåverkan minskar från dagens nivåer till nivåer i linje med klimatmålen. Upplägg och genomförande: Projektet består av följande arbetspaket: 1. Tekniklösningar flygplan, bränslen, tåg, ICT (a) Potential för effektiva turbopropflygplan (b) Bränsleval för flygsektorn 2. Minskad höghöjdseffekt (a) Analys av möjligheter att minska höghöjdspåverkan (b) Differentierad höghöjdsfaktor 3. Förändrade resmönster beteende och attityder (a) Potentialer för förändrade resmönster (b) Attityder till förändrade resmönster 4. Syntes och policy-innovation (a) Syntes av teknikalternativ, organisation och resmönster (b) Analys av sekvenser av policies fram emot 2045.

Deltagare

Jörgen Larsson (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2019-03233
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-02