När var hur? Identifikation av orsaker till hydrogeologiska störningar i undermarksbebyggelse
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Infrastruktur under mark innebär ofta att grundvattennivåer påverkas vilket kan ge upphov till sättningsskador, påverkan på naturvärden, brunnar för energi och vattenutvinning och mobilisering av föroreningar med stora kostnader som följd. Detta projekt syftar till att utveckla mer effektiva och korrekta metoder baserade på data-drivna och process-baserade modeller för att bedöma om en grundvattenpåverkan har uppkommit och vad som är dess orsak. Dessa analysmetoder ska kunna användas för att bedöma i vilken utsträckning i tid och rum ett visst infrastrukturprojekt har orsakat en störd grundvattensituation. En sådan metod kan minska osäkerheterna kring störningens orsak vilket innebär att rätt åtgärder på rätt plats och i rätt tid kan implementeras innan kostsamma skador uppstår.

Deltagare

Lars Rosen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Ezra Haaf

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jonas Sundell

Doktor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2019/45670
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-17