Effektivitetsbedömningar av båtbottenfärger
Forskningsprojekt, 2020 – 2021

Riskbedömning av båtbottenfärger, även kallade antifoulingfärger, skiljer sig åt mellan EU-länder. Detta har resulterat i att färger med högt läckage är tillåtna i vissa länder medan andra länder förbjuder samma produkter. Därför har Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) nyligen lanserat en ny strategi för att harmonisera riskbedömningen mellan EU:s medlemsstater. Målet med det aktuella projektet är att

· Bestämma lägsta läckage av koppar från antifoulingfärger för att effektivt förhindra påväxt i Östersjön och Nordsjön

· Utvärdera påväxttrycket i olika regioner i Östersjön och Nordsjön.

Resultaten kommer att användas av svenska kemikalieinspektionen (KemI) och ECHA i deras arbete för att harmonisera godkännandeprocessen för AF-produkter.

 

Projektet är finansierar av KemI och är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers (Erik Ytreberg och Maria Lagerström) och IVL Svenska Miljöinstitutet (Anna-Lisa Wrange).

Deltagare

Erik Ytreberg (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Maria Lagerström

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Kemikalieinspektionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-14