Ökad transporteffektivitet genom minskad tompositionering av containrar
Forskningsprojekt , 2020 – 2023

I dagsläget sker alltför mycket tompositionering av containrar i det svenska transportsystemet. Även om en viss del av förflyttningen av tomma containrar är nödvändig på grund av obalanser i utgående och inkommande godsflöden i olika geografiska områden, bedömer praktiker och forskare att det finns stor potential för effektivisering både i form av färre onödiga transporter och ökad användning av energieffektivare trafikslag. Projektets syfte är att bidra till en ökad transporteffektivitet genom att förstå hur tompositionering av containrar i transportsystemet kan minskas och effektiviseras, i form av ökad kunskap om nuläget, effektiviseringspotentialen och konkreta förbättringsförslag. Projektet kartlägger tompositionering av containrar i Sverige i siffror samt beskriver arbetssätt och förklaringsmodeller. Effektiviseringspotentialen beräknas. Förbättringsåtgärder, inklusive organisatoriska förändringar och aktörssamverkan föreslås baserat på hinder och incitament hos aktörer.

Deltagare

Violeta Roso (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ceren Altuntas Vural

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Juan Pablo Castrellon

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Lokesh Kumar Kalahasthi

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ivan Sanchez-Diaz

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Samarbetspartners

SSPA Sweden AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 51115-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-21