Sol i gemenskap: deltagande, organisation och regelverk (SiG)
Forskningsprojekt, 2021 – 2023

I detta projekt står gemensamt ägande av solel, s.k. solgemenskaper, i fokus. Energigemenskaper framhävs inom bl.a. EU som betydelsefulla för att utveckla hållbara energisystem som inkluderar och engagerar många människor. Det saknas dock forskning om förutsättningarna för deltagande i dessa gemenskaper. Vi saknar kunskap om hur och under vilka förutsättningar energigemenskaper kan skapa inklusion, mångfald och variation och därigenom göra solelen tillgänglig för olika grupperingar. Denna kunskapslucka vill detta projekt fylla genom att undersöka hur deltagande, organisation och regelverk påverkar villkoren för solgemenskaper i Sverige, samt vilka individer som väljer att investera och delta i dem. Projektet är organiserat i fyra arbetspaket som inkluderar kartläggning utifrån befintliga databaser och dokument samt fallstudier för att samla in nya data. Då antalet solgemenskaper i Sverige än så länge är litet kommer en jämförelse även att göras med vindkraftsgemenskaper.

Deltagare

Anna Bergek (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Maria Altunay

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Environmental Systems Analysis

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 50951-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2023

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-11